Podmínky záručního a pozáručního servisu

A. Záruční servis
     a. Záruční oprava
              1.  Záruční opravou se rozumí oprava zařízení, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se vztahuje záruka. Zásah v rámci záruky bude proveden
                  servisním střediskem a to ve lhůtách:
- drobné závady/opravy/nastavení – do 48 hod. od nahlášení závady a doručení tiskárny na servisní pracoviště
- složitější závady - do 14 dnů od nahlášení závady a doručení tiskárny na servisní pracoviště
- výměna tiskové hlavy, zdrojové desky apod. příp. celé tiskárny – v rámci posouzení a uznání záruky u výrobce v USA vzhledem k dopravě a reklamačního řízení u výrobce
  je nutné počítat se lhůtou až 30 dní ( maximum )
Záruka se zásadně nevztahuje na zařízení, které nebylo provozováno dle podmínek pro provoz nebo chybnou obsluhou.
               2. V případě závady na zařízení je třeba kontaktovat servisního technika telefonicky nebo e-mailem a sdělit charakter závady a dohodnout s ním způsob opravy:
                  a) technik servisní firmy navštíví zákazníka (třeba hradit dopravní náklady a čas strávený na cestě) nebo
                  b) zákazník tiskárnu přiveze do servisního střediska
   b. Záruční/pozáruční podmínky pro převzetí zboží k opravě
1. Pro převzetí tiskárny do záruční opravy zákazník spolu s technikem vyplní PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (obsahuje identifikaci tiskárny a reklamujícího/opravu požadujícího
    zákazníka, charakter závady). Obě strany podepíší tento předávací protokol, čímž potvrdí předání/převzetí tiskárny do opravy.
2. V případě opravy u zákazníka servisní technik buď tiskárnu opraví a vystaví SERVISNÍ LIST, v němž zapíše provedené práce, a tento si nechá podepsat, nebo v případě
    nutnosti odvézt tiskárnu na servisní pracoviště vyplní servisní technik spolu se zákazníkem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL s předpokládaným termínem opravy a obě strany
    tento podepíší.
3. Případné vícenáklady si nechá servisní technik odsouhlasit zákazníkem (předpokládané dopravné, ubytování, expresní příplatek atd.).
4. Servisní technik si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytně nutnou dobu, v případě nutnosti objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce
    nebo jeho distributora v případě, že tento nemá ve skladu.
5. Nebude-li servisní technik schopna v termínu uvedeném na servisním listu či na předávacím protokolu opravit výrobek, je možno dohodnout zapůjčení jiné tiskárny
    (zařízení) stejných nebo obdobných parametrů.

B. Pozáruční servis
Pozáručním servisem se rozumí oprava zařízení, jehož chybná funkce je způsobená vadou dílů, na něž se již nevztahuje záruka.
1. Je zajištěn minimálně po dobu 3 let po uplynutí záručních podmínek na zakoupený přístroj (zařízení) za smluvně stanovené ceny.
2. Servisní technik stanoví ve lhůtě do 48 hodin rozpočet opravy a tento si nechá odsouhlasit zákazníkem. V případě návštěvy u zákazníka může toto stanovit přímo
    na místě.
3. Při nutnosti následného zvýšení rozpočtu provede opravu až po jeho odsouhlasení zákazníkem.
4. V případě nesouhlasu zákazníka se zvýšením rozpočtu opravy si servisní firma účtuje náklady spojené se zjištěním technického stavu přístroje.


C. Expresní opravy
1. Zákazník si může při nezbytnosti okamžité opravy dohodnout opravu do 24 hodin za expresní příplatek, a to dle dohody na místě či servisním středisku.
2. V případě složitejší závady se lze dohodnout o zapůjčení náhradní tiskárny obdobných parametrů.

D. Preventivní prohlídka
Zákazník může požádat o zajištění preventivních prohlídek - údržby, vyčištění, kontroly, nastavení parametrů, atp. dle následujících podmínek:
Cena: každé 3 měsíce...............1.000 - 3.000,- Kč/prohlídka/dle typu tiskárny – viz příloha
1x za 1/2 roku...........................1.500 - 3.500,- Kč/prohlídka/dle typu tiskárny – viz příloha
1x za rok..................................2.000 - 4.000,- Kč/prohlídka/dle typu tiskárny – viz příloha
Poplatek je účtován buď předem, nebo bude pravidelně zasílána faktura, platby je možné též dohodnout dle splátkového kalendáře (dle uzavřené dohody).
Je též možno dohodnout přímou platbu při každé servisní prohlídce.

E. Účtování oprav
1. Záruční opravy jsou bezplatné a uživatel hradí pouze vícenáklady, tj. cestovné, příp. ubytování, čas strávený na cestě apod.
2. U pozáručních oprav hradí uživatel veškeré náklady podle platného ceníku nebo dle individuální dohody.
3. Oprava bude hrazena proti faktuře při převzetí hotově, případně po dohodě na fakturu se splatností 14 dnů.

F. Záruka na opravu
1. U záruční opravy se automaticky prodlužuje záruka o dobu opravy a na provedenou opravu
2. U pozáruční opravy se vztahuje na každou provedenou opravu (materiál) záruka 3 měsíce na provedenou práci a 6 měsíců na dodaný materiál

G. Poplatky za dopravu
V Praze:
do 10km - 150 Kč
od 10 až 20 km - 280 Kč
více - 10Kč/km
Mimo Prahu: 8 Kč/km
Čas strávený na cestě: 400 Kč/hod.

H. Poplatky za servisní práce
- hodina práce servisního technika ve standardním režimu v servisním středisku...................1 000,- Kč/hod.
- hodina práce servisního technika ve standardním režimu mimo servisní středisko.................1 200,- Kč/hod.
- hodina práce v expresním režimu I (pozáruční oprava do 48 hod.)................................1 500,- Kč/hod.
- hodina práce v expresním režimu II (pozáruční oprava do 24 hod.)...............................2 000,- Kč/hod.
případně smluvní cena
čas strávený na cestě..........................................................................400,- Kč/hod.

I. Poplatky za zaškolení nad rámec instalace tiskárny
zaškolení v užívání, čištění, nastavení tisku a drobných uživatelských opravách pro tiskárny bez laminátoru, SW a dalšího příslušenství v hodinové
sazbě dle poplatků za servisní práce.
Ceny neobsahují DPH

Autorizované servisní centrum FARGO: Hodkovická 65/8, 142 00 Praha 4

V případě poruchy kontaktujte servisní firmu a sdělte charakter závady. Závadám můžete předejít pravidelnou údržbou!